شش نوع تست خودکار برای پیاده سازی معماری میکروسرویس

انواع تست خودکار در میکروسرویس ها
1-    UnitTest
2-    ComponentTest
3-    IntegrationTest
4-    ContractTest
5-    EndToEndTest
6-    PerformanceTest

 

x "🌹🪴 نوروزتان پیروز 🌱🌷💐فروش ویژه نوروزی در تاریخ 6ام تا 8ام فروردین 🌻😍🌹"