در معماری میکروسرویس چه نوع پروژهای ایجاد کنیم؟

سه نوع پروژه در معماری میکروسرویس  
1-    Services
2-    Frontends
3-    ApiGateway

 


برچسب: