الگوی service registryچیست ؟


در این ویدئو می خواهیم الگوی service registry را به شما معرفی کنیم.
این الگوی از الگوهای پر کاربرد در معماری میکروسرویس است که کاربرد بسیاری دارد.
Service registry  یا انبار سرویس ها  درواقع  یک مخزن و محل برای نگهداری آدرس شبکه تمامی نمونه و instance های سرویس های مختلف می باشد.
 یکی از نقش های اساسی در معماری های از جمله میکروسرویس بخصوص هنگامی که  ما با سرویس های بسیاری سروکار داریم که هرکدام از این سرویس ها ممکن است  دارای instance های مختلفی جهت load balancing  باشند را همین Service registry  بازی می کند

 


برچسب: