دوره های باگتو

آموزش مدیریت خطا در سی شارپ و Asp.Net Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
01:40:53
11 - 7

199,000 تومان

آموزش Identity در Asp.Net Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
07:53:30
7 - 23

199,000 تومان

آموزش Constraint Layout

برنامه نویسی موبایل
میثم بابائی
01:40:09
4 - 5

رایگان

تزریق وابستگی درAsp.Net Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
03:10:06
38 - 21

89,000 تومان

ستارگان Asp.Net Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
45:04:26
349 - 166
1,960,000 تومان
790,000 تومان

آموزش http و مبانی web

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
01:03:44
45 - 14

رایگان

آموزش c# رایگان

زبان برنامه نویسی
احسان بابائی
00:02:35
21 - 1

رایگان

دوره رایگان آموزش asp.net core 5 مقدماتی

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
24:50:34
633 - 85

رایگان

صفحه بندی در asp.net core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
00:00:00
12 - 0

رایگان

کار با Spatial Data در Ef Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
00:00:00
6 - 0

رایگان
;