contract test چیست؟

با استفاده از ContractTest می توانیم یک قرارداد بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده ایجاد کنیم و تست های این دو سرویس بر اساس این فایل قرارداد انجام شود
 در این ویدئو با آن آشنا می شوید


برچسب: