OAuth وopenid connect را با چه ابزاری پیاده سازی کنیم؟

برخی  ابزار ها توسط شرکت های بزرگ ارائه شده اند که استفاده از oauth   و  openid connect  را برای ما راحت تر کرده اند
ما با این ابزارها می توانیم outh و  openid connect  را در پروژهایمان پیاده سازی کنیم
1-    Azure Active Directory
2-    Auth0
3-    Okta
4-    PingIdentity
5-    IdentityServer


برچسب: