کاربرد ابزار simmy

با استفاده از ابزار Simmy  در برنامه خود ایجاد آشوب می کنیم تا رفتار اپلیکیشن خود را در مقابل این آشوب ها را بررسی کنیم تا خطایی که در برنامه ایجاد میشود قبل از ارائه آنها را برطرف کنیم


برچسب: