کار با تگ های ایجاد کننده لیست در HTML

کار با تگ های ایجاد کننده لیست در HTML
فهرست مقاله [نمایش]

  در این بخش از آموزش html میخواهیم با نحوه استفاده از لیست ها در این html آشنا شویم، لیست یا List در HTML به سه دسته تقسیم می شوند، یا بطور کلی میتوان گفت درhtml ما ۳ نوع لیست داریم :

  • لیست نامرتب یا Unordered list
  • لیست مرتب یا Ordered List
  • لیست دارای توضیحات یا Description List

  توجه: ما می توانیم لیستی را در یک لیست دیگر ایجاد کنیم که به آن  لیست تو در تو گفته میشود.

   

  1-Ordered List or Numbered List لیست مرتب شده یا لیست شماره ای


  در این نوع لیست، تمام موارد لیست به طور پیش فرض با شماره مشخص می شوند. به عنوان لیست شماره ای نیز شناخته می شود. لیست مرتب شده با تگ <ol> شروع می شود و موارد لیست با تگ <li> شروع می شود.

  در لیست مرتب شده همچنین می توانیم  برای نمایش موارد یا در قالب ترتیب عددی یا فرمت ترتیب حروف الفبا یا هر فرمی که بر آن تأکید شده استفاده کنیم.
  انواع مختلفی ازلیست شماره گذاری وجود دارد:

  شماره عددی (1 ، 2 ، 3)

  شماره رومی بزرگ(I II III)

  شماره رومی کوچک (i iii)

  الفبای بزرگ  (A B C)

  الفبای کوچک (a b)

  برای نشان دادن لیست های مرتب شده مختلف ، 5 نوع ویژگی در تگ <ol> وجود دارد.

  مثال:

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>
  <ol> 
   <li>HTML</li> 
   <li>Java</li> 
   <li>JavaScript</li> 
   <li>SQL</li> 
  </ol> 
  </body>
  </html> 

  خروجی:

  1. HTML
  2. Java
  3. JavaScript
  4. SQL

   

  "I" از نوع <ol>

  .نمونه ای برای نمایش لیست با حروف بزرگ عدد رومی مشاهده کنیم

  مثال:

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>
  <ol type="I"> 
   <li>HTML</li> 
   <li>Java</li> 
   <li>JavaScript</li> 
   <li>SQL</li> 
  </ol> 
  </body>
  </html>

  خروجی:

  1. HTML
  2. Java
  3. JavaScript
  4. SQL 

   

  "i" از نوع <ol>

  نمونه ای برای نمایش لیست با حروف کوچک عدد رومی مشاهده کنیم.

  مثال:

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>
  <ol type="i"> 
   <li>HTML</li> 
   <li>Java</li> 
   <li>JavaScript</li> 
   <li>SQL</li> 
  </ol> 
  </body>
  </html>
  
   
  

  خروجی:

  1. HTML
  2. Java
  3. JavaScript
  4. SQL

   

   

  <ol> از نوع"A"

  نمونه ای برای نمایش لیست با حروف  بزرگ لاتین مشاهده کنیم.

  مثال:

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>
  <ol type="A"> 
   <li>HTML</li> 
   <li>Java</li> 
   <li>JavaScript</li> 
   <li>SQL</li> 
  </ol> 
  </body>
  </html>
  

  خروجی:

  1. HTML
  2. Java
  3. JavaScript
  4. SQL

   

   

  <ol> از نوع"a"

   روش دیگری که میتوان برای نمایش لیست استفاده کرد حروف کوچک  لاتین است که با مشاهده میکنیم.

  مثال:

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>
  <ol type="a"> 
   <li>HTML</li> 
   <li>Java</li> 
   <li>JavaScript</li> 
   <li>SQL</li> 
  </ol> 
  </body>
  </html>

  خروجی:

  1. HTML
  2. Java
  3. JavaScript
  4. SQL

   

  start attribute یا اتریبیوت شروع

  این اتریبیوت همراه با تگ <ol> استفاده می شود و اشاره به این دارد که مقادیر لیست از چه عددی و یا حرفی شروع به شمارش کند.

  مثال :

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>
  <ol type="1" start="5"> 
   <li>HTML</li> 
   <li>Java</li> 
   <li>JavaScript</li> 
   <li>SQL</li> 
  </ol> 
  </body>
  </html>
  

  خروجی:

  1. HTML
  2. Java
  3. JavaScript
  4. SQL

   

  reversed Attribute:  اتریبیوت معکوس


  این یک است  ویژگی تگ  <ol> ، در نسخه HTML5  است.وقتی از ویژگی معکوس شده استفاده می کنید سپس این لیست را به ترتیب نزولی شماره گذاری می کند (7 ، 6 ، 5 ، 4 ...... 1).

  مثال:

  <!DOCTYPE html>
  <html>
   <head>
   </head>
   <body>
   <ol reversed>
    <li>HTML</li> 
    <li>Java</li> 
    <li>JavaScript</li> 
    <li>SQL</li> 
   </ol>
   </body>
  </html>	
  
   
  

  خروجی:

  reversed Attribute

  2-Unordered List | HTML Bulleted List-لیست مرتب نشده

  لیست های نامرتب HTML یا لیست بولت ها عناصر را با فرمت گلوله نشان می دهد. ما می توانیم در جایی که نیازی به نمایش موارد به  ترتیب خاص نیستیم ، از لیست نامرتب استفاده کنیم. 4 نوع لیست بولت وجود دارد:

  • دیسک
  • دایره
  • مربع
  • هیچ یک

  برای نشان دادن لیست های مرتب شده مختلف ، 4 نوع ویژگی در تگ <ul> وجود دارد.

   

  مقدار توضیح 
  discاین گزینه بصورت پیش فرض وجود دارد
  circleعلامت آیتم ها بصورت دایره توخالی می شود
  squareعلامت آیتم ها بصورت مربع توپُر می شود
  noneاین گزینه باعث می شود آیتم ها هیچگونه علامت گذاری نداشه باشند

   

  مثالی از لیست مرتب نشده:

  <html> 
  <body> 
  <ul> 
   <li>HTML</li> 
   <li>Java</li> 
   <li>JavaScript</li> 
   <li>SQL</li> 
  </ul>  
  </body> 
  </html> 

  خروجی:

  • HTML
  • Java
  • JavaScript
  • SQL

   

   < ul> از نوع دایره

   

  مثال:

  <html> 
  <body> 
  <ul type="circle"> 
   <li>HTML</li> 
   <li>Java</li> 
   <li>JavaScript</li> 
   <li>SQL</li> 
  </ul> 
  </body> 
  </html> 

  خروجی:

  • HTML
  • Java
  • JavaScript
  • SQL

   

  < ul> از نوع مربع

  مثال:

  <html> 
  <body> 
  <ul type="square"> 
   <li>HTML</li> 
   <li>Java</li> 
   <li>JavaScript</li> 
   <li>SQL</li> 
  </ul> 
  </body> 
  </html> 

  خروجی:

  • HTML
  • Java
  • JavaScript
  • SQL

   

  < ul> از نوع بدون علامت

  مثال:

  <html> 
  <body> 
  <ul type="none"> 
   <li>HTML</li> 
   <li>Java</li> 
   <li>JavaScript</li> 
   <li>SQL</li> 
  </ul> 
  </body> 
  </html>

  خروجی:

  • HTML
  • Java
  • JavaScript
  • SQL 


  3- Description List |  Definition List لیست توضیحات  | لیست تعریف 


  لیست توضیحات یا لیست تعریف عناصر را در فرم تعریف مانند فرهنگ لغت نشان می دهد.از تگهای <dl> ، <dt>،<dd> برای تعریف لیست توضیحات استفاده می شود.

   لیست توضیحات در HTML دارای 3 تگ می باشد.

  تگ <dl> لیست توضیحات را تعریف می کند.
  تگ <dt> اصطلاح داده را تعریف می کند. و برای ایجاد آیتم 
  تگ <dd> تعریف داده ها (توضیحات) را تعریف می کند.

  مثال:

  <!DOCTYPE html> 
  <html> 
  <body> 
  <dl> 
   <dt>HTML</dt> 
   <dd>is a markup language</dd> 
   <dt>Java</dt> 
   <dd>is a programming language and platform</dd> 
   <dt>JavaScript</dt> 
   <dd>is a scripting language</dd> 
   <dt>SQL</dt> 
   <dd>is a query language</dd>  
  </dl> 
  </body> 
  </html> 

  خروجی:

  HTML

  is a markup language

  Java

  is a programming language and platform

  JavaScript

  is a scripting language

  SQL

  is a query language

   

   

  4- Nested List- لیست تودرتو

   ما میتوانیم تمام لیست ها رو با هم استفاده کنیم ویک لیست تودر تو ایجاد کنیم.

   

  مثال:

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
  	<title>Nested list</title>
  </head>
  <body>
  	<p>List of Indian States with thier capital</p>
  <ol>
  	<li>Delhi
  		<ul>
  			<li>NewDelhi</li>
  		</ul>
  	</li>
  	<li>Haryana
  		<ul>
  			<li>Chandigarh</li>
  		</ul>
  	</li>
  	<li>Gujarat
  		<ul>
  			<li>Gandhinagar</li>
  		</ul>
  	</li>
  	<li>Rajasthan 
  		<ul>
  			<li>Jaipur</li>
  		</ul>
  	</li>
  	<li>Maharashtra
  		<ul>
  			<li>Mumbai</li>
  		</ul>
  	</li>
  	<li>Uttarpradesh
  		<ul>
  			<li>Lucknow</li></ul>
  	</li>
  </ol>
  </body>
  </html>

   

  خروجی:

  HTML

   

   

   

  مقاله قبلی    مقاله بعدی 


  • نویسنده: روشن احمدی

  ارسال دیدگاه

  برای افزودن دیدگاه خود، نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری‌تان شوید


  دیدگاه کاربران