With For Struct and anonymous types در سی شارپ 10

کلمه کلیدی  With در سی شارپ 9 همراه با رکورد ها ارائه شد و کاربرد آن این است که ما می توانیم بر اساس Object های موجود یک Object جدید را ایجاد کنیم که میتواند property  های آن متفاوت باشد .
با استفاده از این  ویژگی کدهای کمتری می نویسیم و درنتیجه کدنویسی تمییزتری خواهیم داشت
 در سی شارپ 10 این قابلیت به Struct و  anonymous typesهم اضافه شد.


برچسب: