کتابخانه polly

 یک کتابخانه ی انعطاف net. و مدیریت خطای ناپایداراست که توسعه دهندگان را قادر می سازد تا سیاست هایی مانند retry ، circuit breaker ، timeout، bulkhead Isolation ، و fallback را به شیوه ای روان و thread-safe را بیان کنند.


برچسب: