تگ های عبارت یا phrase درHTML

تگ های عبارت یا phrase درHTML
فهرست مقاله [نمایش]

  تگ های عبارت  در HTML تگ هایی با هدف خاص هستند که معنای ساختاری بلوک متن یا معانی متن را تعریف می کنند. در زیر لیستی از تگ های عبارت را آورده ایم  که برخی از آنها قبلاً در قالب بندی HTML مورد بحث قرار داده ایم.

  • تگ اختصار: <abbr>
  • تگ مخفف: <acronym> (در HTML5 پشتیبانی نمی شود)
  • تگ علامت گذاری شده: <mark>
  • تگ قوی: <strong>
  • تگ تأکید شده: <em>
  • تگ تعریف: <dfn>
  • تگ نقل قول: <blockquote>
  • تگ نقل قول کوتاه: <q>
  • تگ کد: <code>
  • تگ صفحه کلید: <kbd>
  • تگ آدرس : <address>

  1. تگ اختصار متن<abbr>

  از این تگ برای خلاصه کردن متن استفاده می شود. برای کوتاه کردن متن ، متن را بین برچسب <abbr/> و <abbr> بنویسید.

  مثال:

  <p>An <abbr title = "Hypertext Markup language">HTML </abbr>language is used to create web pages. </p> 

  خروجی :

  .An HTML language is used to create web pages

   

  2. تگ علامت گذاری شده یا <Mark>

  محتوای نوشته شده بین تگ <mark/> و <mark> به عنوان علامت زرد در مرورگر نشان داده می شود. از این تگ برای برجسته کردن متن خاص استفاده می شود.

  مثال:

  <p>This tag will <mark>highlight</mark> the text.</p> 

  خروجی:

  .This tag will highlight the text

  3.  تگ متن قوی یا <strong>


  از این تگ برای نمایش متن مهم مطالب استفاده می شود. متن نوشته شده بین <strong/> و <strong>به عنوان متن مهم نمایش داده می شود.

  مثال:

  <p>In HTML it is recommended to use <strong>lower-case</strong>, while writing a code. </p>

  خروجی:

  .In HTML it is recommended to use lower-case, while writing a code

  4. تگ متن تأکید شده یا <Emphasized>


  از این تگ برای تأکید متن استفاده می شود و متن را به صورت ایتالیایی نمایش می دهد. متنی که بین برچسب <em/> و <em> نوشته شده است، متن را بطور مجزا نشان می دهد.

  مثال:

  <p>HTML is an <em>easy </em>to learn language.</p>

  خروجی:

  HTML is an easy to learn language

   5. تگ تعریف یا <Definition>


  هنگامی که از تگ <dfn> و </dfn> استفاده می کنید ، به شما امکان می دهد کلمه کلیدی محتوا را مشخص کنید. در زیر مثالی برای نشان دادن چگونگی تعریف عنصر ارائه شده است.

  مثال:

  <p><dfn>HTML </dfn> is a markup language. </p> 

  خروجی:

  .HTML is a markup language

  6. نقل قول یا <blockquote> 


  عنصر <blockquote> نشان می دهد که محتوای محصور شده از منبع دیگری نقل شده است. URL منبع را می توان با استفاده از ویژگی cite ، و نمایش متن منبع می تواند با استفاده از عنصر <cite> ..... </cite> نمایش داده شود.

  مثال:

  <blockquote cite="https://www.keepinspiring.me/famous-quotes/"><p>?The first step toward success is taken when you refuse to be a captive of the environment in which you first find yourself.?</p></blockquote>  
   <cite>-Mark Caine</cite> 

  خروجی:

  ?.The first step toward success is taken when you refuse to be a captive of the environment in which you first find yourself

  Mark Caine-

  7. تگ نقل قول های کوتاه یا <q>


  عنصر<q> ....... </q> در html  یک نقل قول کوتاه را تعریف می کند. اگر محتوا را بین <q> ....... </q> قرار دهید ، متن را داخل یک دبل کوتیشن قرار می دهد.

  مثال:

  <p>Steve Jobs said: <q>If You Are Working On Something That You Really Care About, You Don?t Have To Be Pushed. The Vision Pulls You.</q>?</p> 

  خروجی:

  Short-Quotations

  8.تگ های  کد یا<code>


  عنصر<code> </code>  در html برای نمایش بخشی از کد رایانه استفاده می شود. این محتوا را با قلم monospace نمایش می دهد.

  مثال:

  <p>First Java program</p> 
     <p><code>class Simple{ public static void main(String args[]){  
      System.out.println("Hello Java"); }} </code> 
     </p> 

  خروجی:

  -Code-tags9. تگ صفحه کلید یا <kbd>


  در HTML تگ صفحه کلید ، <kbd> ، نشان می دهد که بخشی از محتوا ورودی کاربر از صفحه کلید است.

  مثال:

  <p>Please press <kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>Shift</kbd> + t<kbd></kbd> to restore page on chrome.</p> 

  خروجی:

  .Please press Ctrl + Shift + t to restore page on chrome

   

  10. تگ آدرس یا <address>


  تگ <address>  در html اطلاعات مخاطب درباره نویسنده محتوا را تعریف می کند. محتوای موجود بین برچسب <address/> و <address>، سپس با قلم italic نمایش داده می شود.

  مثال:

  <address> You can ask your queries by contact us on <a href="">example123@newdomain.com</a> 
    <br> You can also visit at: <br>58 S. Garfield Street. Villa Rica, GA 30187. 
   </address> 

  خروجی:

  address-tag

  مقاله قبلی      مقاله بعدی


  • نویسنده: روشن احمدی

  ارسال دیدگاه

  برای افزودن دیدگاه خود، نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری‌تان شوید


  دیدگاه کاربران