تگ پاراگراف یا P در HTML

تگ پاراگراف یا P در HTML
فهرست مقاله [نمایش]

   پاراگرافHTML یا تگ P  برای تعریف پاراگراف یک صفحه وب استفاده می شود. نکته قابل توجه این است که مرورگر یک خط خالی را قبل و بعد از پاراگراف اضافه می کند.اگر ما در یک فایل HTML از چند تگ  <p> استفاده کنیم ، مرورگر به طور خودکار یک خط خالی تنها بین دو پاراگراف اضافه می کند.

  تگ <P> نشانگر یک تگ پاراگراف جدید است.

  این مثال را با هم ببینیم

  <p>This is first paragraph.</p> 
  <p>This is second paragraph.</p> 
  <p>This is third paragraph.</p> 

  خروجی:

  .This is first paragraph

  .This is second paragraph

  .This is third paragraph

   

  فضای داخل پاراگراف HTML


  اگر فضاهای زیادی را درون تگ <P> قرار دهید، مرورگرهنگام  نمایش صفحه ، فضاهای اضافی و خط اضافی را حذف می کند. مرورگر تعداد فاصله ها و خطوط را به عنوان یک واحد بحساب می آورد.

  مثال :

  <p> 
  I am 
  going to provide 
  you a tutorial on HTML 
  and hope that it will 
  be very beneficial for you. 
  </p> 
  <p> 
  Look, I put here a lot 
  of spaces          but      I know, Browser will ignore it. 
  </p> 
  <p> 
  You cannot determine the display of HTML</p> 
  <p>because resized windows may create different result. 
  </p> 

  خروجی :

  .I am going to provide you a tutorial on HTML and hope that it will be very beneficial for you

  .Look, I put here a lot of spaces but I know, Browser will ignore it

  You cannot determine the display of HTML

  .because resized windows may create different result

   

   

   

  چگونه می توان ازتگ های <br> و <hr> در پاراگراف  استفاده کرد؟


  از تگ <br> برای شکستن خط  استفاده می شود و با عناصر پاراگراف قابل استفاده است. در زیر مثالی برای نشان دادن چگونگی استفاده از این تگ در عنصر <p> آورده ایم.

  مثال:

  <!DOCTYPE html> 
  <html> 
     <head> 
    </head> 
   <body> 
     <h2> Use of line break with pragraph tag</h2> 
       <p><br>Papa and mama, and baby and Dot, 
     <br>Willie and me?the whole of the lot 
          <br>Of us all went over in Bimberlie's sleigh, 
           <br>To grandmama's house on Christmas day. 
       </p> 
    </body> 
  </html> 

  خروجی:

  Use of line break with pragraph tag


  Papa and mama, and baby and Dot,
  Willie and me?the whole of the lot
  Of us all went over in Bimberlie's sleigh,
  To grandmama's house on Christmas day.

   

   

   درhtml  از تگ <hr> برای اعمال یک خط افقی بین دو جمله یا دو پاراگراف استفاده می شود. در زیر مثالی وجود دارد که نشان می دهد چگونه  ازتگ <hr> با پاراگراف استفاده کنید.

  تگ پاراگراف از تگ های معنادار  یا سمنتیگ در HTML  است  ودر همه مرورگرها پشتیبانی می شود.

   

  مقاله قبلی     مقاله بعدی


  • نویسنده: روشن احمدی

  ارسال دیدگاه

  برای افزودن دیدگاه خود، نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری‌تان شوید


  دیدگاه کاربران