نمايش عناصر آرايه در#c

نمايش عناصر آرايه در#c
فهرست مقاله [نمایش]

  با استفاده از Index به عناصر داخل یک آرایه دسترسی داریم. این کار با قرار دادن شماره Index در داخل علامت  [ ] قابل اجرا است.

  double salary = balance[9];

  در مثال زیر یک ارایه با تعداد 10 عنصر ایجاد می کنیم و با یک حلقه مقادیری در عناصر آرایه قرار می دهیم سپس با یک حلقه دیگر دسترسی و نمایش عناصر ارایه را انجام می دهیم.

        int[] n = new int[10]; /* تعریف یک ارایه عددی با اندازه 10 عنصر */
        int i, j;
  
        /* مقدار دهی عناصر ارایه */
        for (i = 0; i < 10; i++)
        {
          n[i] = i + 100;
        }
  
        /* نمایش عناصر ارایه*/
        for (j = 0; j < 10; j++)
        {
          Console.WriteLine("Element[{0}] = {1}", j, n[j]);
        }
        Console.ReadKey();
  

  استفاده از حلقه foreach برای آرایه

  در مثال قبلی از حلقه for برای دسترسی به عناصر آرایه استفاده کردیم. در این مثال از حلقه foreach برای دسترسی به عناصر آرایه استفاده می کنیم.

        int[] n = new int[10]; /* تعریف یک ارایه عددی با اندازه 10 عنصر */
        int i ;
  
        /* مقدار دهی عناصر ارایه */
        for (i = 0; i < 10; i++)
        {
          n[i] = i + 100;
        }
  
        /* نمایش عناصر ارایه*/
   
   
        foreach (int j in n)
        {
           i = j - 100;
          Console.WriteLine("Element[{0}] = {1}", i, j);
        }
        Console.ReadKey();
  

   


  • نویسنده: احسان بابائی

  ارسال دیدگاه

  برای افزودن دیدگاه خود، نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری‌تان شوید


  دیدگاه کاربران