باگ: عدم ارسال ورودی داخل body


Dell3porde
public IActionResult Urlback(string code)
    {

      var client = new RestClient("https://apisbeta.finnotechs.ir/dev/v2/oauth2/token");
      client.Timeout = -1;
      var request = new RestRequest(Method.POST);
      request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
      request.AddHeader("Authorization", "Basic bmlrYXRhazUyNTA6aEhYdjJDbGs3RHpuTTB5S1QwTjc=");
      request.AddHeader("Cookie", "boomrangid=s%3Aa9wyuhzs0reZ3FhuFQdMNR-4iZWdspP7.bere%2BHtpg%2BqkQR0gA4g0%2FSIjox%2BLBihHeFjIkUPsHlo");
      var body = @"{" + "\n" +
      @"  ""grant_type"": ""authorization_code""," + "\n" +
      @"  ""code"": ""*******"" ," + "\n" +
      @"  ""bank"": ""016""," + "\n" +
      @"  ""redirect_uri"": ""https://sabadef.ir/verify""" + "\n" +
      @"}";
      request.AddParameter("application/json", body, ParameterType.RequestBody);
      IRestResponse response = client.Execute(request);

      return View();
    }

مقدار ورودی گرفته شده داخل اکشن بصورت string  رو باید داخل body بصورت json داخل بخش   *****  زده شده ارسال کنیم ولی هرجوری ارسال میکنم خطا میده برا ورودی ولی کد رو بصورت دستی وارد میکنم خروجی میده 


راه‌حل‌های ارائه شده برای این باگ


رضا عباس نژاد

سلام

این روش و امتحان کن

اول Newtonsoft رو نصب کن

using Newtonsoft.Json;
using Newtonsoft.Json.Linq;

 

بعد این کد رو جایگزین body کن

      JObject body =
    new JObject(
    new JProperty("grant_type", "authorization_code"),
    new JProperty("code", "*******"),
    new JProperty("bank", "016"),
    new JProperty("redirect_uri", "https://sabadef.ir/verify"));


 رضا عباس نژاد
JObject body =
    new JObject(
    new JProperty("grant_type", "authorization_code"),
    new JProperty("code", code),
    new JProperty("bank", "016"),
    new JProperty("redirect_uri", "https://sabadef.ir/verify"));

 پاسخی برای این باگ ارسال کنید

برای ارسال پاسخ باید وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب کاربری

;