مقالات باگتو

آموزش Constraint Layout در اندروید
آموزش Constraint Layout در اندروید

ConstraintLayoutیکViewGroupاست که به شما امکان می دهدlayoutهایبزرگ و پیچیده ای را باhierarkey ایجاد کنید (به عنوان مثال یکviewاستکهviewهایدیگری را در خود جای داده) و همچنین به شما امکان می دهد که ویجت ها را به صورت بسیار انعطاف پذیر قرار بدید و اندازه آنها را تعیین کنید. اینviewgroupبرای کمک به کاهشviewهای تودرتو و همچنین بهبود عملکرد فایل هایlayoutایجاد شده است.

ConstraintLayoutاز این نظر بسیار شبیهRelativeLayoutاست چونviewبر اساس روابط ویجت ها و parent layoutتنظیم می شود ، با این وجود بسیار انعطاف پذیرتراست و باLayout Editor Android Studioبهتر کار می کند.

ConstraintLayoutدرGoogle I / O 2016منتشر شد. از زمان بوجود آمدنش به یک  view group تبدیل شده است که بسیار مورد استفاده قرار میگیرد و ازAndroid 2.3به بالاتر را پشتیبانی می کند.

مزایایConstraintLayoutنسبت به سایرlayoutها چیست

  1. مزیت بزرگ اینlayoutاین است که می توانید با تعداد کد بسیار کمی انیمیشن ها را در ویو هایContraintLayoutخود اجرا کنید.
  2. می توانیدlayoutکامل خود را بادرگ اند دراپ ساده در

 Android Studio design editorبسازید.

  1. با یک خط کد می توانید اتفاق هایی که برای گروه ویجت هامی افتد را کنترل کنید.
  2. ContraintLayoutپرفورمنس رو نسبت به سایرlayoutها بهبود بخشیده است.

 

تگ‌ها
اشتراک

0 نظرات


;